Hit Enter to search or Esc key to close

Όροι Συμμετοχής

Διαβάστε προσεκτικά τους κατωτέρω αναφερόµενους Γενικούς Όρους Συµµετοχής στα οργανωµένα ταξίδια του γραφείου µας , που συµφωνούν µε την Κοινοτική Οδηγία 90/314. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δήλωση συµµετοχής σας σε οργανωµένη εκδροµή σηµαίνει την ταυτόχρονη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω Γενικών Όρων Συµµετοχής. «Οργανωµένο ταξίδι», σύµφωνα µε το Προεδρικό Διάταγµα 339/1996, είναι ο προκαθορισµένος συνδυασµός τουλάχιστον δύο εκ των ακολούθων στοιχείων, ήτοι, µεταφοράς, διαµονής, άλλων τουριστικών υπηρεσιών, µη συµπληρωµατικών της µεταφοράς ή της διαµονής που αντιπροσωπεύει σηµαντικό τµήµα του οργανωµένου ταξιδιού εφόσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαµβάνει µία διανυκτέρευση και προσφέρεται προς πώληση σε µία συνολική τιµή. Το γραφείο µας, ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, µε έδρα την Αθήνα και αριθµό ΜΗΤΕ 0206Ε60000529400 διοργανώνει ταξίδια είτε µόνοι είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία µε άλλα τουριστικά γραφεία και τα πουλούµε ή τα διαθέτουµε προς πώληση οι ίδιοι ή µέσου άλλου τουριστικού γραφείου.

Ξενοδοχεία / Καταλύµατα

Όλα τα χρησιµοποιούµενα από το γραφείο µας καταλύµατα έχουν τη νόµιµη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Η επιλογή τους γίνεται µε κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασµό µε την καλύτερη δυνατή τιµή ανάλογα µε την κατηγορία τους ως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδροµής. Τα δωµάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσµο ξενοδοχείων έχουν µελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα δωµάτια είναι στην πραγµατικότητα δίκλινα µε επιπλέον κλίνη. Ορισµένα ξενοδοχεία δέχονται και τέταρτο κρεβάτι για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες, είναι όµως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισµένος. Συνήθως, τα δωµάτια παραδίδονται µεταξύ 13:00 – 15:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00 της Η σηµείωση στην εντολή προς παροχή υπηρεσιών του τύπου των δωµατίων γίνεται ανάλογα µε τη ζήτηση και εφόσον το ξενοδοχείο έχει διαφορετικές τιµές για κάθε τύπο δωµατίων. Άλλως το ξενοδοχείο δικαιούται να σας δώσει δωµάτιο ανάλογα µε την πληρότητά του την εποχή της παραµονής σας. Το γραφείο µας , βέβαια, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παρατείνει το όριο παραµονής ώστε να εξυπηρετούνται οι εκδροµείς που αναχωρούν µε βραδινές ή πολύ πρωινές πτήσεις. Η εξυπηρέτηση αυτή θα υπάρχει εάν και εφόσον τα δωµάτια δεν έχουν δοθεί σε άλλους πελάτες του ξενοδοχείου. Στα µεµονωµένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερηµένης άφιξής σας στο ξενοδοχείο, µετά την ηµέρα της προγραµµατισµένης άφιξής σας και εφόσον δεν έχετε ενηµερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωµα να διαθέσει και την υπόλοιπη κρατηµένη περίοδο εάν του ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθµων κρατήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, η εταιρεία µας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευθετήσει το θέµα, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στην χώρα υποδοχής. Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαµβάνονται στην τιµή της ηµιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυµίζουµε πριν από την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε τυχόν προσωπικούς λογαριασµούς (τηλεφωνήµατα, ποτά κ.λπ.). Σε ουδεµία περίπτωση το γραφείο µας θα δεχθεί να πληρώσει προσωπικούς λογαριασµούς πελατών.

Υποχρεώσεις πελατών

Βασική υποχρέωση όσων συµµετέχουν σε οµαδικά ταξίδια είναι η απόλυτη συµµόρφωση τους προς το πρόγραµµα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών / ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράµµατος. Η έλλειψη συνέπειας, εκτός των άλλων προβληµάτων που δηµιουργεί, δίνει το δικαίωµα στο συνοδό να αγνοήσει τον αδιάφορο πελάτη και στο γραφείο µας να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζηµίωση για υπηρεσίες που δεν του δόθηκαν. Οι συµµετέχοντες στα οργανωµένα ταξίδια του γραφείου µας είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων κ.ά.) καθώς και για τη γνησιότητα των δηλώσεών τους στις ελληνικές ή ξένες νοµισµατικές και τελωνειακές αρχές. Εύλογα παράπονα, κατά την διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αµέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού στο γραφείο µας) και στον παρέχοντα την συγκεκριµένη υπηρεσία εγγράφως. Αν το πρόβληµα που παρουσιάστηκε δε κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, ο πελάτης υποχρεούται να διαµαρτυρηθεί γραπτώς και εντός προθεσµίας δέκα ηµερών από την επιστροφή της εκδροµής για τυχόν παραλείψεις και πληµµελή εκτέλεση αυτής. Σε επιστολές παραπόνων που θα αποσταλούν µετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας, το γραφείο µας διατηρεί το δικαίωµα να µην απαντήσει. Σε περίπτωση που ο πελάτης διακόψει το ταξίδι του µε δική του απόφαση και αποχωριστεί από την οµάδα, ακόµη και για λόγο ανωτέρας βίας, δεν δικαιούται καµία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζηµίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε µετακίνησής του εκτός οµάδας βαρύνουν τον ίδιο. Προς επίλυση τυχόν προβλήµατος, τα µέρη δεσµεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του ΗΑΤΤΑ και να ζητήσουν τη µεσολάβησή του. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρµόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Aσφάλιση

Το γραφείο µας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης που καλύπτει τυχόν αξιώσεις πελατών, οι οποίες προέρχονται από τη µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση οργανωµένου ταξιδιού, καθώς επίσης καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης και την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων, καθώς και τον επαναπατρισµό των εκδροµέων. Ο αριθµός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία του ασφαλιστή  αναγράφονται στη σύβαση που υπογράφεται μεταξύ της εταιρείας µας και του πελάτη. Αντίγραφο του ανωτέρω ασφαλιστηρίου συµβολαίου µπορεί να παραδοθεί στον πελάτη κατόπιν ζήτησης. Εξάλλου, για όλους τους συµµετέχοντες στις οργανωµένες εκδροµές του γραφείου µας υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής επιπλέον ταξιδιωτικής ασφάλισης ζωής και προσωπικών ατυχηµάτων. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειας του ταξιδιώτη στην διάρκεια του ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας συνιστούµε να έρθετε σε επαφή µε τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της «Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας» .

Κρατήσεις θέσεων

Η δήλωση συµµετοχής / εγγραφής του πελάτη σε ένα οργανωµένο ταξίδι πρέπει να γίνεται το αργότερο έως και 15 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αναχώρησης του ταξιδιού ή εκτός εάν ειδικώς αναφέρεται. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση µε το 40% των συνολικών δαπανών συµµετοχής. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται µε πληρωµή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσµεύει θέσεις. Οι κρατήσεις για τις προσφερόµενες υπηρεσίες από το γραφείο µας γίνονται µε την έκδοση του προγράµµατος και µέσα στην καθοριζόµενη για κάθε ταξίδι προθεσµία εγγραφής που, ωστόσο, δεν υποχρεώνει το γραφείο µας να εξασφαλίσει θέση στον ενδιαφερόµενο αν στο µεταξύ έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόµενες θέσεις, για το οποίο πάντως το γραφείο µας οφείλει να ενηµερώσει τον πελάτη. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά, όχι αργότερα από 10 µέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Στις εκδροµές µε πούλµαν κάθε εκδροµέας δεν καταλαµβάνει συγκεκριµένο κάθισµα για όλες τις προβλεπόµενες µετακινήσεις. Στη διάρκεια του ταξιδιού συνυπολογίζονται οι ηµέρες αναχώρησης και άφιξης.

Ακυρώσεις

Για την εξασφάλιση ξενοδοχείων και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών το γραφείο µας προπληρώνει σηµαντικά ποσά αρκετούς µήνες πριν από την πραγµατοποίηση των ταξιδιών που έχει προγραµµατίσει και δεσµεύεται µε συγκεκριµένες υποχρεώσεις αποζηµίωσης σε περίπτωση µερικής ή ολικής ακύρωσης. Γι’ αυτό και είναι µε τη σειρά της υποχρεωµένη να παρακρατήσει ολόκληρη την προκαταβολή ή και να ζητήσει συµπληρωµατική πληρωµή σε περίπτωση άκαιρης ακύρωσης. Θεωρείται άκαιρη οποιαδήποτε ακύρωση γίνεται µέσα στις 30 τελευταίες µέρες που προηγούνται της έναρξης του ταξιδιού, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της εκδροµής.

Εξάλλου, ο πελάτης που αδυνατεί να συµµετάσχει στο οργανωµένο ταξίδι για το οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή και εξόφληση, µπορεί να εκχωρεί την κράτησή του σε άλλο πρόσωπο, εάν αυτό είναι αποδεκτό από τους προµηθευτές µας, που πληροί όλους τους απαιτούµενους όρους για το οργανωµένο ταξίδι, αφού ενηµερώσει το γραφείο µας τουλάχιστον 9 εργάσιµες ηµέρες πριν από την αναχώρηση, εκτός αν άλλως αναφέρεται στο συγκεκριµένο ταξίδι. Τυχόν έξοδα που προκύπτουν από την εκχώρηση επιβαρύνουν τον πελάτη. Ο πελάτης που αποδέχεται την εκχώρηση αυτοµάτως αποδέχεται και τους γενικούς όρους συµµετοχής και οι δύο δε ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι του γραφείου µας για το οφειλόµενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και για ενδεχοµένως πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής.

Οι ακυρώσεις γίνονται µόνο εγγράφως προς την εταιρεία µας και ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία εγγραφής και αναχώρησης της εκδροµής επιδέχονται τις παρακάτω παρακρατήσεις:

  • Προ των 31 ηµερών παρακρατούνται 40 ευρώ για κάθε άτοµο για οργανωτικά και τηλεπικοινωνιακά έξοδα.
  • Επιπροσθέτως από 30 – 21 ηµέρες πριν από την αναχώρηση της εκδροµής παρακρατείται το 25% της αξίας της εκδροµής.
  • Από 20 έως 15 ηµέρες το 50% της αξίας της εκδροµής.
  • Από 14 ηµέρες και µετά παρακρατείται ή απαιτείται έως και 100% της αξίας της εκδροµής.
  • Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων ή ταξίδια µε κρουαζιέρα ή ταξίδια που πραγµατοποιούνται µε ειδικά ναυλωµένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωµένα πλοία, οι παραπάνω αναφερόµενες χρονικές περίοδοι είναι πολύ µεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα.

Το γραφείο µας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αποφυγή των παραπάνω χρεώσεων / ακυρωτικών όταν η ακύρωση προκύπτει από ασθένεια, ατυχήματα, ιατρικές εξετάσεις και παρόµοιους λόγους, οι οποίοι δεν δηµιουργούν προϋπόθεση για ακύρωση σύμφωνα µε τα διδάγματα της κοινής πείρας χωρίς παρακράτηση των ακυρωτικών. Γι’ αυτό σας συνιστούµε τη σύναψη ιδιωτικής ασφάλειας για τα ποσά που επιθυµείτε καθώς και για την κάλυψη των ακυρωτικών τους για ασθένεια, ατυχήµατα, ιατρικές εξετάσεις κ.λπ. Η τακτοποίηση λογαριασµών που αφορούν σε ακυρώσεις γίνεται από το γραφείο µας τουλάχιστον 30 ηµέρες µετά το πέρας της εκδροµής / ταξιδιού. Για τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύµφωνα µε τους όρους των συµβάσεων της κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδροµή- κρουαζιέρα. Για τα ατοµικά / µεµονωµένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύµφωνα µε τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέµατα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου. Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι.

Αλλαγή ή ακύρωση προγράµµατος

Ελάχιστη απαιτούµενη συµµετοχή για όλες τις οργανωµένες εκδροµές σε προορισµούς εκτός Ευρώπης είναι 16 άτοµα, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της συγκεκριµένης εκδροµής. Σε προορισµούς στην Ευρώπη και στην Αµερική η ελάχιστη απαιτούµενη συµµετοχή είναι 21 άτοµα. Το γραφείο µας έχει το δικαίωµα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι της αν η συµµετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για άλλους λόγους που κατά την κρίση της δεν ευνοούν την πραγµατοποίησή του. Το γραφείο µας οφείλει να ειδοποιήσει τους πελάτες για τη µαταίωση της εκδροµής µέχρι και 7 ηµέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του γραφείου µας περιορίζονται στην επιστροφή των χρηµάτων που έχει εισπράξει.

Εξάλλου, το γραφείο µας δεσµεύεται να τηρήσει το πρόγραµµα των εκδροµών ως αυτό αναφέρεται στην περιγραφή εκάστου ταξιδιού. Το γραφείο έχει επίσης το δικαίωµα να επιφέρει αλλαγές στο πρόγραµµα κατά το µέτρο που κρίνει σκόπιµο, προκειµένου να ξεπεραστούν τεχνικά προβλήµατα ή απρόβλεπτες δυσκολίες. Εφόσον οι µεταβολές που επήλθαν στο περιγραφόµενο πρόγραµµα έχουν κοινοποιηθεί µε οποιονδήποτε εύληπτο τρόπο στον πελάτη το γραφείο µας δεν δεσµεύεται από την περιγραφή του προγράµµατος της εκδροµής. Οι αλλαγές αυτές είναι δυνατόν να γίνουν πριν αρχίσει το ταξίδι και αν είναι τόσο σηµαντικές ώστε να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του, οι συµµετέχοντες δικαιούνται να ακυρώσουν την κράτησή τους και να πάρουν πίσω τα χρήµατα που πλήρωσαν, χωρίς άλλη αξίωση. Αλλαγές αεροπορικών εταιρειών ή πτήσεων (από πρωί σε βράδυ κ.λπ.) δεν θεωρείται ότι αλλοιώνουν το χαρακτήρα του ταξιδιού και δεν είναι λόγος ακύρωσης της συµµετοχής του ταξιδιώτη. Αν, όµως, οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του ταξιδιού, οι συµµετέχοντες είναι υποχρεωµένοι να τις δεχτούν.

Για τις αναχωρήσεις Πάσχα και Χριστουγέννων και εν γένει υψηλών περιόδων ενδέχεται να γίνει αλλαγή του προγράµµατος κατά την κρίση του γραφείου µας. Γίνεται γνωστό εκ των προτέρων και ρητά συµφωνείται ότι οι αεροπορικές εταιρείες και για τους δικούς τους λόγους ορισµένες φορές ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον πελάτη.

Αλλαγές στα προγράµµατα πτήσεων και στους τύπους των αεροσκαφών µπορεί να γίνουν από µία αεροπορική εταιρεία ανά πάσα στιγµή για λειτουργικούς λόγους και που εµείς δεν µπορούµε να ελέγξουµε.

Μία προγραµµατισµένη µε «ενδιάµεσο» σταθµό πτήση γίνεται από την Α στην Β πόλη/ χώρα ένα συνεχές ταξίδι χωρίς στάση και µία προγραµµατισµένη «απευθείας» πτήση µπορεί να γίνει µε έναν ή περισσότερους σταθµούς.

Προαιρετικές Εκδροµές

Οι συνοδοί τους οποίους κατά το πλείστον τους συναντάτε στις χώρες του προορισµού σας είναι δυνατόν να διοργανώνουν, αναλόγως του προγράµµατος, προαιρετικές εκδροµές σε συνεργασία µε τοπικούς ταξιδιωτικούς πράκτορες. Το γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για αυτές τις προαιρετικές εκδροµές. Οι τιµές τους δύνανται να διαφοροποιούνται αναλόγως µε τα εκάστοτε ισχύοντα όπως: αριθμός ατόμων, εορταστικές περίοδοι, επιβαρύνσεις βραδινών ωραρίων κ.τ.λ.

Τιμές

Όλες οι αναγραφόµενες τιµές υπολογίστηκαν µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες (για τις εκδροµές του εξωτερικού) και τους αεροπορικούς και τους ακτοπλοϊκούς ναύλους που ίσχυαν την περίοδο έκδοσης του προγράµµατος. Οι τιµές αυτές είναι δυνατόν να αυξηθούν απροειδοποίητα σε περίπτωση αλλαγής των ναύλων, ανατιµήσεως ξένων συναλλαγµατικών µονάδων ή οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδοµένων, όπως αύξηση του κόστους καυσίµων και ανατιµήσεις ή φόρους που τα κράτη ήθελαν να επιβάλουν, µετά την έκδοση του προγράµµατος / τιµοκαταλόγου.

Εάν επιθυµείτε σε µια οργανωµένη εκδροµή παράταση διαµονής ή αλλαγή πτήσεων ή άλλη επιπρόσθετη υπηρεσία που είναι διαφορετική ή δεν περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα της εκδροµής η διευθέτησή της απαιτεί την καταβολή 20 Ευρώ ανά αλλαγή / ανά άτοµο ως λειτουργικό κόστος διεκπεραίωσης πέραν της επιβάρυνσης που θα προκύψει από την αλλαγή ή υπηρεσία.

Το ποσόν των 20 Ευρώ ανά αλλαγή / ανά άτοµο απαιτείται και για κάθε αλλαγή / παράταση από την αρχικά ζητηθείσα κράτηση αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ή διαµονής σε ξενοδοχεία ή πρόσθετης υπηρεσίας. Η αλλαγή της τιµής µπορεί να γίνει µέχρι και 21 ηµέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Εάν το γραφείο αποδεχτεί κράτηση εκδροµής µετά την προθεσµία δήλωσης συµµετοχής η µη εξασφάλιση visa ή άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων ή υγειονοµικών διατυπώσεων που τυχόν απαιτούνται είναι στην πλήρη ευθύνη και αρµοδιότητα του ταξιδιώτη ακόµη και εάν το γραφείο µεσολάβησε εµµέσως ή αµέσως σε αυτό και δεν απαλλάσσει τον ταξιδιώτη από τυχόν ακυρωτικά εάν τελικά δεν µπορέσει να πραγµατοποιήσει το ταξίδι. Για τις τιµές της κάθε εκδροµής και τα περιλαµβανόµενα από τα παραπάνω κόστη δείτε τον ένθετο τιµοκατάλογο.

Διαβατήρια / θεωρήσεις και Υγειονομικές Διατυπώσεις

Για όλους τους συµµετέχοντες στις οργανωµένες εκδροµές εξωτερικού απαιτείται η κατοχή νέου διαβατηρίου το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και µετά. Στις χώρες που υπάγονται στη Συνθήκη ΣΕΓΚΕΝ µπορείτε να ταξιδέψετε και µε την αστυνοµική σας ταυτότητα αυτές που αναφέρουν τα στοιχεία του κατόχου και µε λατινικούς χαρακτήρες και δεν είναι κοµµένη λόγω γάµου.

Για ορισµένους προορισµούς απαιτείται επιπροσθέτως λήξη διαβατηρίου µετά 3, 6 ή 12 µήνες. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώρηση (visa) έχει συµπεριληφθεί στην προθεσµία δήλωσης συµµετοχής εκάστης εκδροµής ως και οι υγειονοµικές διατυπώσεις, αν και εφόσον απαιτούνται.

Για τις εκδροµές ανά τον κόσµο όπου ο Διεθνής Οργανισµός Υγείας απαιτεί ή συνιστά υγειονοµική αγωγή (εµβολιασµό ή λήψη φαρµακευτικής αγωγής), το γραφείο µας ουδεµία ευθύνη φέρει. Συνεπώς συνιστούµε στους συµµετέχοντες σε τέτοιες αναχωρήσεις, να συµβουλεύονται το Υγειονοµικό Κέντρο της περιοχής τους, την πλέον αρµόδια και έγκυρη υπηρεσία ενηµέρωσης υγειονοµικών διατυπώσεων. Εξάλλου, οι αναφερόµενες πληροφορίες αφορούν σε κατόχους ελληνικών διαβατηρίων µόνο.

Η ισχύς δε όλων των προσωπικών ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα) είναι ευθύνη του ταξιδιώτη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ανήλικοι ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασµένοι µε ταξιδιωτικά έγγραφα / διαβατήρια. Επίσης, εάν οι ταξιδιώτες είναι κάτοχοι άλλων, µη ελληνικών διαβατηρίων πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται εγγράφως πριν από την κράτηση κάθε ταξιδιού τους στο γραφείο µας και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειµένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) η οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα από όπου ξεκίνησαν. Τυχόν µη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συµµετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών.

Παιδικές Εκπτώσεις

Παιδιά 2-12 ετών πληρώνουν συνήθως µειωµένο αεροπορικό ή ατµοπλοϊκό εισιτήριο κατά 50% έως 30% ανάλογα του προορισµού και σε πολλές περιπτώσεις µειωµένο κόστος διαµονής αν µένουν στο ίδιο δωµάτιο µε τους γονείς τους. Κάτω των δύο χρόνων πληρώνουν µόνο το 10% του αεροπορικού ναύλου, αλλά δεν δικαιούνται θέση και γεύµα στο αεροπλάνο ούτε µεταφορά αποσκευών, ούτε γεύµατα στην εκδροµή, ούτε παιδική κλίνη στα ξενοδοχεία. Λάβετε υπόψη ότι σε ειδικά ναυλωµένες πτήσεις συνήθως δεν παρέχεται καµία παιδική ή νηπιακή έκπτωση.

Αποσκευές

Οι αποσκευές παραδίδονται στον µεταφορέα κα παραλαµβάνονται µε ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδεία εκπροσώπων του τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας ισχύουν ο Κανονισµός της ΙΑΤΑ για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε µεταφορικό µέσον και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή περιορίζεται σύµφωνα µε τις Συνθήκες αυτές. Η εταιρεία µας δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο των αποσκευών.

Εκτός από τις βασικές αποσκευές, οι συµµετέχοντες µπορούν να κρατούν στις µετακινήσεις τους και µια µικρή χειραποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 50Χ40Χ25 εκατοστά (µήκος/ύψος/πλάτος, αντίστοιχα) και την µεταφορά υγρών σε συσκευασίες βάρους µέχρι 100 γραµµαρίων, οι οποίες να µην υπερβαίνουν αθροιστικά το ένα (1) λίτρο σε διαφανή θήκη 20Χ20 εκατοστών (οι αναγραφόµενες διαστάσεις αφορούν τους γενικούς όρους αεροπλοΐας και όχι τους γενικούς όρους της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας).

Περιπτώσεις που ο επιβάτης έχει υπερβάλλον βάρος ή περισσότερες αποσκευές µπορεί να επιφέρουν από την αεροπορική εταιρεία ή τα καταλύµατα διαµονής επιπλέον χρεώσεις τις οποίες επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης.

Δηλώσεις Συµµετοχής

Κάθε ταξίδι αυτού του προγράµµατος έχει και µια συγκεκριµένη προθεσµία για δήλωση συµµετοχής. Η προθεσµία αυτή συνδέεται µε αντίστοιχες χρονικές δεσµεύσεις του γραφείου µας προς τις αεροπορικές εταιρείες, τα ξενοδοχεία, προξενικές αρχές για θεωρήσεις διαβατηρίων και άλλους φορείς που χρησιµοποιούνται για την εξασφάλιση των υπηρεσιών που προβλέπει κάθε ταξίδι. Είναι λογικό οι φορείς αυτοί να ενδιαφέρονται για τις θέσεις, δωµάτια ή άλλες υπηρεσίες που έχουµε κρατήσει και ακόµα λογικότερο να ζηµιωθούν εξαιτίας µιας άκαιρης ακύρωσης εκ µέρους µας αν κάποιο ταξίδι δεν πραγµατοποιείται.

Με τα δεδοµένα αυτά, η προθεσµία συµµετοχής προσδιορίζει και τα χρονικά όρια στα οποία µπορούµε να ακυρώσουµε το αντίστοιχο ταξίδι χωρίς κάποια οικονοµική επίπτωση σε βάρος µας. Ταυτόχρονα, δίνει συγκεκριµένη απάντηση στην κλασική ερώτηση «µέχρι πότε µπορώ να δηλώσω;» και αποτελεί αποφασιστικό ερέθισµα συµµετοχής για τους αναβλητικούς που διατρέχουν τον κίνδυνο να µη βρουν θέση αν αγνοήσουν την προθεσµία. Αλλά και για εµάς είναι θετική η προθεσµία συµµετοχής γιατί συντελεί στο έγκαιρο «κλείσιµο» των προβλεπόµενων θέσεων, εξασφαλίζοντας έτσι τον απαραίτητο χρόνο για καλύτερη οργανωτική προετοιµασία της κάθε αναχώρησης.

Το γραφείο µας εµπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3310/2005 περί προµηθείας ή παροχής υπηρεσιών σε Νοµικά Πρόσωπα του Δηµοσίου Τοµέα, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον νόµο 3414/2005. Ο σχεδιασµός του προγράµµατος και των εκδροµών καθώς και οι γενικοί όροι συµµετοχής στηρίχθηκαν σε στοιχεία ή πληροφορίες που ίσχυαν την περίοδο της εκτύπωσης του εντύπου.